1. Vyberte inzerát, který chcete editovat
  2. vyberte jednu ze tří voleb (zobrazit, upravit, vymazat)
  3. upravit: editujte inzerát a po jeho skončení, klikněte na aktualizovat
  4. následně klikněte na nazpět nebo zobrazit inzerát
  5. vymazat: klikněte na vymazat a potvrďte volbu kliknutím na ANO

[adverts_manage]

Main Menu